§1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Tygodnia Małżeństwa w Krakowie jest Grupa Nieformalna “Tydzień Małżeństwa w Krakowie” oraz Fundacja Przestrzeń Dobra (KRS: 0000824306).
1.2. Uczestnikami Tygodnia Małżeństwa w Krakowie są wszystkie osoby, które będą brały dział w wydarzeniach organizowanych w jego ramach.
1.3. Uczestnictwo w wydarzeniach zobowiązuje do przestrzegania postanowień tego regulaminu.
1.3. Regulamin dostępny jest publicznie na stronie www.tydzienmalzenstwakrakow.pl 

§2. Zasady uczestnictwa

2.1. Udział w Tygodniu Małżeństwa w Krakowie może wziąć każdy, kto zgłosi chęć swojego uczestnictwa oraz otrzyma potwierdzenie od Organizatora o zapisie.
2.2. Wydarzenia są bezpłatne (chyba, że podano inaczej), a Organizator ma pełne prawo odmówić uczestnictwa osobom niekwalifikującym się do udziału. 
2.3. Zapisu można dokonać uzupełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej Tygodnia Małżeństwa w Krakowie. Potwierdzenie uczestnictwa odbywa się drogą mailową.
2.4. Liczba miejsc uczestnictwa w wydarzeniach Tygodnia Małżeństwa jest ograniczona, chyba że Organizator zaznaczył inaczej.
2.5. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w wybranym wydarzeniu Tygodnia Małżeństwa. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej nieobecności niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny. Organizator uruchamia wtedy proces włączania uczestników oczekujących z list rezerwowych.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca wydarzenia. Uczestnik ma w takim przypadku prawo do rezygnacji z uczestnictwa. 
2.7. Uczestnik wydarzeń Tygodnia Małżeństwa wyraża zgodę na nieodpłatne:
utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie utrwalonego przez Organizatora swojego wizerunku i głosu w trakcie wydarzeń Tygodnia Małżeństwa w materiale sprawozdawczym, dokumentującym przebieg wydarzeń. Utwór opracowany z wykorzystaniem wizerunku i głosu może być wykorzystany i rozpowszechniany przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności we wszelkich (niezależnie od formy) materiałach sprawozdawczych, a także poprzez zamieszczanie tych materiałów w dowolnych mediach, utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką. Zgoda ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczona terytorialnie.
2.8. Podczas Tygodnia Małżeństwa w Krakowie Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych obiektach, w których odbywają się wydarzenia Tygodnia Małżeństwa w Krakowie.
2.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Uczestników, ani za ewentualne szkody dokonane przez Uczestników w trakcie, po i przed wydarzeniami Tygodnia Małżeństwa w Krakowie. Biorąc udział w wydarzeniach Uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za siebie i swoje działania.
2.10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z udziałem w Tygodniu Małżeństwa w Krakowie jest obowiązkowe. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2016.922). Organizator Tygodnia Małżeństwa w Krakowie nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Tygodnia Małżeństwa.

§3. Polityka prywatności

3.1. Operatorem serwisu www.tydzienmalzenstwakrakow.pl (dalej jako – Serwis) i Administratorem danych osobowych jest Fundacja Przestrzeń Dobra (KRS: 0000824306)
3.2. Serwis pozyskuje informacje o Uczestnikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 
a) poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone przez Uczestników do formularza kontaktowego Serwisu, 
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych Uczestników plików cookie (tzw. “ciasteczka”), 
c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, na którym znajduje się Serwis i narzędzia analityczne Google.
3.3. Fundacja pozyskuje informacje o Uczestnikach poprzez:
a) dane podane w trakcie zgłoszenia na wydarzenia organizowane przez Fundację 
b) dane podane przy zapisie do newslettera.
3.4. Fundacja przetwarza dane osobowe podane przez Uczestnika w formularzu kontaktowym Serwisu w celu nawiązania kontaktu.
3.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie tych danych uniemożliwia rejestrację na wydarzenia Tygodnia Małżeństwa w Krakowie.
3.6. Wysłanie danych osobowych za pośrednictwem serwisu oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Fundację na zasadach określonych w niniejszej polityce prywatności.
3.7. Podane dane osobowe uczestnika/użytkownika są przetwarzane na podstawie jego zgody tj. art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”).

§4. Uwagi końcowe.

4.1.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.tydzienmalzenstwakrakow.pl
4.2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu.
4.3. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Tygodnia Małżeństwa w Krakowie.
4.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.