Artykuł 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Przestrzeń Dobra (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Organizator ogłasza zasady konkursu pod nazwą „Miłość przychodzi łagodnie” (dalej zwany „Konkursem”).
 3. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj nagród oraz sposób ich uzyskania i przekazania laureatom niniejszego konkursu.
 4. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, którzy w sposób zgodny z regulaminem wykonają zadanie konkursowe.
 5. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie powołana do tego celu komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, w której skład wejdzie zarząd Fundacji Przestrzeń Dobra.
 6. Prace konkursowe przekazane zostaną organizatorowi w odpowiedzi na konkursowy post w portalu Instagram. Po zakończeniu przyjmowania prac zostaną one przekazane komisji konkursowej.
 7. Zgłoszenia w niniejszym konkursie przyjmowane są od dnia ogłoszenia konkursu 26.04.2021 do 31.05.2021 do godziny 23:59.

Artykuł 2

Zasady konkursu

By wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na pytanie: „Jak można dbać o miłość, żeby wzrastała z każdym dniem” w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Instagram.

Artykuł 3

Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są książki.
 2. Na podstawie przesłanych prac przyznane zostanie 5 pierwszych nagród:
  1. Miłość przychodzi łagodnie – JANETTE OKE wyd. Psalm18.pl
 3. Przyznanie nagród nastąpi podczas niejawnego posiedzenia komisji, a ogłoszenie odbędzie się na naszym Instagramie dnia 01.06.2021 o godzinie 12:00. Nagrody odebrać będzie można osobiście w Krakowie po wcześniejszym umówieniu się lub zostaną rozesłane paczkomatem Inpost. Laureaci zobowiązani są skontaktować się z organizatorem w ciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu by ustalić szczegóły przekazania nagrody,
 4. Każdy laureat Konkursu spełniający przesłanki określone w niniejszym Regulaminie ma prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
 5. Laureaci Konkursu nie mają prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu Nagrody ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
 6. Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Artykuł 4

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), dla celów przeprowadzenia Konkursu, tj. w celu weryfikacji spełnienia przez Uczestnika Konkursu wymogów, o których mowa w art. 2 Regulaminu, oraz publicznego podania imienia, nazwiska i wieku, w przypadku Laureatów Konkursu.
 3. Organizator Konkursu będzie przechowywał dane osobowe Uczestników Konkursu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz do ich poprawiania, a także prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, w przypadkach wskazanych przez prawo.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji Laureata Konkursu prowadzi do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.

Artykuł 5

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
 2. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz publikację fotografii prac na stronach internetowych Organizatora w tym w mediach społecznościowych.
 3. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na wszelkich polach eksploatacji.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie: https://tydzienmalzenstwakrakow.pl/regulamin-konkursu-milosc-przychodzi-lagodnie/